Als u een ticket koopt gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden.
Voorwaarden / Huisregels

Tijdens CITYLIFE worden (foto-) opnames gemaakt. Bij het bezoeken van CITYLIFE geef je als bezoestilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken
en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

MINIMALE LEEFTIJD EN LEGITIMATIE

• Bezoekers dienen minimaal 21 jaar te zijn. Zij dienen dit, in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen
aantonen. Bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen, worden geweigerd.

OVERLAST, ALCOHOL & DRUGS

• Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.
• Het gebruik of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Bij geconstateerde handel of gebruik van
harddrugs (pillen etc.) worden de aangetroffen goederen in beslag genomen, volgt verwijdering van de
betreffende persoon/personen en wordt de toegang in het vervolg ook ontzegd en informeren wij ten alle
tijden de politie .
• Onze gasten mogen geen drugs verhandelen of daartoe aanstalten maken.
• Geen toegang aan personen in bezit en/of onder invloed van drugs (harddrugs en softdrugs).
• Bezit van drugs is een reden om de toegang te ontzeggen.
• Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast voor de omgeving veroorzaken.

STEEK- EN VUURWAPENS

• Wapens zijn verboden en worden (indien aangetroffen) door het beveiligingspersoneel (gastheer/portier)
ingenomen.
• Bij het aantreffen van een vuurwapen informeren wij ten alle tijden de politie en wordt de toegang tot de
club in het vervolg ontzegd.
• Het bij zich dragen van wapens, of voorwerpen die als wapen kunnen dienen, is ten stengste verboden.

HOUDING BEZOEKER AAN DE DEUR

• Een relaxte houding en dito gedrag is basisvoorwaarde. Bij agressie in toon of houding wordt de toegang
geweigerd.
• Onze gasten mogen zich niet agressief of hinderlijk opstellen bij de entree of in de zaak (woord en
gedrag).
• Personen die weigeren entreegeld te betalen, worden geweigerd.
• Ter bescherming van eigen en andermans veiligheid kun je aan kleding worden gefouilleerd/gedetecteerd.
Indien hier door de bezoeker geen medewerking wordt verleend, wordt de toegang ontzegd.

WEIGERINGSGRONDEN TEN AANZIEN VAN KLEDING

• Dresscode: de organisatie houdt zicht uitdrukkelijk het recht voor toegang te weigeren op de grond van
niet gepaste kleding.
• Bij specifieke thema-avonden wordt de speciale dresscode middels flyers, pers en onze website bekend
gemaakt.
• U dient een verzorgd uiterlijk te hebben en correct gekleed te zijn.
• Sportkleding, sportschoenen en caps zijn verboden.
• Bijvoorbeeld:
• geen sportkleding en of sportschoenen;
• geen kapotte kleding;
• geen onzedelijke kleding;
• geen petjes;
• geen vuile kleding of onverzorgd uiterlijk.

VERNIELING EN VANDALISME

• Bezoekers die zich bij het verlaten van de club luidruchtig gedragen danwel vernielingen aanbrengen,
vuilnis achterlaten of wildplassen, wordt in het vervolg de toegang geweigerd
• Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kan de toegang worden ontzegd.
• Indien u in het verleden problemen heeft veroorzaakt kan u de toegang blijvend worden ontzegd.

GROEPEN EN RESERVERINGEN

• We houden ons het recht voor te grote groepen te weigeren.

RECHT VAN WEIGEREN

• Indien het binnen te druk is of op grond van een speciaal uitnodigingsbeleid drukte wordt verwacht,
behouden we ons het recht u de toegang te weigeren.
• Vanwege grote drukte op kan, in verband met de veiligheid, maar een beperkt aantal nieuwe klanten
worden toegelaten.

HINDERLIJK INTIMIDEREND GEDRAG OF ONGEWENSTE INTIMITEITEN

• Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten aanzien van alle verschillende
etnische groepen, sekse, religies en culturen die tijdens een clubnacht aanwezig zijn.
• Het benaderen van de andere sekse dient op een fatsoenlijke en vriendelijke manier te geschieden,
ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
• Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren,
volgt eerst een waarschuwing en daarna -bij herhaling- volgt verwijdering. In dat geval wordt ook in de
toekomst de toegang ontzegd.
• Ongewenste intimiteiten en hinderlijke samenscholing worden niet getolereerd.
• Groepsvorming met intimiderende effecten worden niet getolereerd.
• Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.
• Overtreding van het huisregelement leidt tot verwijdering.

EIGENDOMMEN BEZOEKER

• U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal,
vermissing en/of beschadigingen.

EIGENDOMMEN HORECAGELEGENHEID

• U mag eigendommen van ons niet mee naar buiten nemen, verplaatsen en/of beschadigen. Dit geldt ook
voor flessen of glazen. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor de kosten en reparatie of
vernieuwing.

CALAMITEITEN

• Bij calimiteiten dient u ten allen tijde de instructie van het personeel op te volgen.

ROOKVERBOD

• Sinds 1 juli 2008 is het bij de wet verboden binnen een horecagelegenheid te roken. Als er gerookt wordt
binnen onze horecagelegenheid zult u worden aangesproken door ons personeel, met het vriendelijk
verzoek om uw sigaret of sigaar te doven. Gaat u hiermee niet akkoord dan moet hij of zij u verzoeken en
zonodig sommeren om onze locatie te verlaten.
• Indien wij als bedrijf een boete krijgen door u weigerend gedrag zullen wij deze boete op u verhalen, deze
kan oplopen van € 300,– tot € 2400,–.

KLACHTEN

• Wanneer u klachten van welke aard ook heeft, kunt u dit bij de directie melden. Klachten dient u altijd
direct na het moment van ontstaan daarvan te melden, bij gebreke waarvan u klachtrecht vervalt.
• Zodra wij een klacht hebben mogen ontvangen zullen wij deze in behandeling nemen en tevens binnen 1
week hierop reageren

 

 

x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

I accept I decline Privacycentrum Privacy-instellingen